கவண் (2017)

  ஊடகங்களின் துணை கொண்டு அரசியலின் கருப்புப் பக்கங்களைக் ‘கோ’ வில் புடம் போட்டுக் காட்டிய கே.வி.ஆனந்த், இந்த முறை அதே ஊடகங்களின் மறுபக்கத்தை, சாக்கடை அரசியல் … More