காற்று வெளியிடை (2017)

திகட்டத் திகட்டக் காதல், திடுதிப்பென்று பிரிவு, பின்னணியில் தீவிரவாதம் எனக் கதையின் போக்கை மாற்றிக் கடைசியில் சொல்ல வந்த சமூகப் பிரச்சனையைத் தொங்கலில் விட்டு விட்டுக் காதலின் … More